Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
TỜ TRÌNH SỐ 20 V/v sắp xếp đơn vị hành chính xã Đông Phong
04/04/2024
PHƯƠNG ÁN SỐ 01, NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2024 V/V  SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Xà ĐÔNG PHONG, ĐÔNG TRUNG , ĐÔNG QUÝ
01/04/2024
BÁO CÁO SỐ 07, NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2024 V/V TỔNG HỢP Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2023 - 2026
01/04/2024
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã Đông Phong thành đơn vị hành chính xã Đông Quang
01/04/2024
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ ĐÔNG PHONG

1. Vị trí địa lý :
 Đông Phong là 1 trong 32 xã, thị trấn của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
- Phía Đông giáp xã Đông hoàng, Đông Minh
- Phía Tây giáp xã Tây Ninh, Tây sơn
- Phía Nam giáp xã Đông Cơ
- Phía Bắc giáp xã Đông Trung

2. Lịch sử hình thành :
Xã Đông Phong được thành lập tháng 5 năm 1955 trên cơ sở tách từ  xã Ngọc Thụ
3. Diện tích – Dân số:
Xã Đông Phong có tổng số diện tích tự nhiên là : 585 ha . Dân số theo Tổng điều tra tổng số dân năm 2019 là : 6.154 người ; với 1.987 hộ.