An sinh xã hội
26/04/2024
BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠI CỘNG ĐỒNG
26/04/2024
BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH LOẠI ĐỐI TƯỢNG CHO ĐỐI TƯỢNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠI CỘNG ĐỒNG
12/04/2024
BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH LOẠI ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP XA HỘI CHO TRẦN MINH TUÂN
12/04/2024
BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH LOẠI ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP XA HỘI CHO BÀ VŨ THỊ ĐIỆN
12/04/2024
BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠI CỘNG ĐỒNG
14/03/2024
TỜ TRÌNH V/v: Đề nghị hỗ trợ tặng quà cho hộ chính sách an sinh xã hội nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024.
14/03/2024
BIỂU TỔNG HỢP Kết quả chăm lo Tết cho người nghèo Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (Tính đến ngày 14 tháng 02 năm 2024)
14/03/2024
 ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG PHÍ ÔNG VŨ XUÂN BẰNG
14/03/2024
BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH LOAQIJ ĐỐI TƯỢNG CHO ĐỐI TƯỢNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠI CỘNG ĐỒNG
06/09/2023
Tiền Hải tập huấn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023