Chuyển đổi số
22/05/2024
Đăng ký nhu cầu thiết lập tài khoản ZALO - OA
18/01/2024
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BCĐ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ XÃ ĐÔNG PHONG
16/01/2024
KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024
06/12/2023
Năm 2025 đảm bảo hoàn thiện, sử dụng Nền tảng trợ lý ảo cho cán bộ, công chức
06/12/2023
UBND huyện Tiền Hải tổ chức họp nghe nội dung liên quan đến kết quả xếp hạng DDCI của huyện.
29/11/2023
Năm 2025 đảm bảo hoàn thiện, sử dụng Nền tảng trợ lý ảo cho cán bộ, công chức
29/11/2023
UBND huyện Tiền Hải tổ chức họp nghe nội dung liên quan đến kết quả xếp hạng DDCI của huyện.
13/09/2023
Chuyển đổi số y tế nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
21/08/2023
DANH SÁCH Thành viên tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số thuộc: - Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện theo Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện
01/08/2023
DANH SÁCH Thành viên tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số thuộc: - Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện theo Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện