DANH SÁCH Thành viên tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số thuộc: - Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện theo Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện
Ngày 01/08/2023

DANH SÁCH Thành viên tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số thuộc: - Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện theo Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện

V

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHONG

CỘNG HOÀ XA HỘI CỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH

Thành viên tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số thuộc:
- Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện theo Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Chức vụ

Thư điện tử

Điện thoại

1

Trần Văn Lĩnh

Nam

8/3/1971

Phó CTUBND xã

trandinhnhiem1971@gmail.com

0977858402

2

Trần Quang Chinh

Nam

19/5/1963

Văn phòng UBND xã

vpdongphongtienhai@gmail.com

0973257874

3

Trần Văn Trọng

Nam

18/5/1964

Tư pháp hộ tịch

tranvantrong1964@gmail.com

0865923764

4

Bùi Văn Lỵ

Nam

03/07/1963

Trưởng ban quân sự xã

buivanly.chtqs@gmail.com

0383981588

5

Nguyễn Đăng Huỳnh

Nam

01/11/1972

Kế toán ngân sách xã

nguyenhuynhdongco@gmail.com

0988964699

6

Trần Văn Vương

Nam

14/3/1976

Công chức địa chính

tranvanvuong76@gmail.com

0986299469

7

Nguyễn Văn Long

Nam

01/8/1984

Tư pháp chứng thực

nguyenthanhlong201114@gmail.com

0989611586

8

Vũ Thị Kim Tho

Nữ

18/10/1979

Công chức LĐTB xã hội

vutho1226@gmail.com

0977388451

9

Trần Thị Gấm

Nữ

14/6/1978

Công chức Văn hóa

tranthigam2@gmail.com

0978911768

10

Vũ Thị Thự

Nữ

10/10/1970

CT hội phụ nữ xã

phunudongphong@gmail.com

0868631557

11

Trần  Văn Giang

Nam

18/08/1990

Bí thư Đoàn xã

tranvangiang18081990@gmail.com

0388924028

12

Vũ Xuân Mong

Nam

11/11/1979

CT hội nông dân

xuanmong428@gmail.com

0388296938

13

Tăng Văn Ruyên

Nam

02/02/1968

Phó Bí thư đảng ủy

tangvanruyen1968@gmail.com

0976910369

14

Trần Văn Kha

Nam

01/12/1970

CT UBMTTQ xã

trankha891@gmail.com

0989395262

15

Vũ Quang Thạo

Nam

12/02/1968

Bĩ thư đảng ủy

quangthao407@gmail.com

0366588186

16

Vũ Văn Ruyện

Nam

20/8/1974

GĐ hợp tác xã DVNN

vuruyen1974@gmail.com

0989188362

17

Trần Văn Bản

Nam

15/3/1975

Phó chủ nhiệm UBKT đảng

tranban569@gmail.com

0369617656

18

Đặng Quốc Tuấn

Nam

12/10/1968

CT hội CCB xã

dangquoctuan121968@gmail.com

0982287466

19

Vũ Thị Mịn

Nữ

02/03/1980

Trưởng đài truyền thanh

minbh80@gmail.com

0376853168

20

Phạm Văn Nhự

Nam

15/02/1982

Văn phòng Đảng ủy

phamvannhup@gmail.com

0983051912

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                         TM/ UBND XÃ

 


Tổng lượt xem bài viết là: 41
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác