04/04/2024
TỜ TRÌNH SỐ 20 V/v sắp xếp đơn vị hành chính xã Đông Phong
01/04/2024
PHƯƠNG ÁN SỐ 01, NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2024 V/V  SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Xà ĐÔNG PHONG, ĐÔNG TRUNG , ĐÔNG QUÝ
01/04/2024
BÁO CÁO SỐ 07, NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2024 V/V TỔNG HỢP Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2023 - 2026
01/04/2024
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã Đông Phong thành đơn vị hành chính xã Đông Quang
13/03/2024
TỜ TRÌNH V/V ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023
13/03/2024
TỜ TRÌNH V/V XIN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH  ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG 2023
13/03/2024
TỜ TRÌNH V/V ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOACH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
13/03/2024
NGHỊ QUYẾT V/V PHÊ DUYỆT  QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023
13/03/2024
NGHỊ QUYẾT V/V ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOACH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023