1. Đảng ủy
  • Vũ Quang Thạo

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0366588186

  • Tăng Văn Ruyên

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

   SĐT: 0961874386

  1. Hội đồng nhân dân xã
   • Vũ Quang Thạo

    Chức vụ: Bí thư Đảng bộ Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0366588186

   • Đặng Văn Nhiên

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0968483023

  2. Ủy ban nhân dân xã
   • Trần Văn Khiêu

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0982431088

   • Trần Văn Lĩnh

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0362705555

   1. Mặt trận TQVN xã
    • Trần Văn Kha

     Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã

     SĐT: 0989395262

    1. Hội CCB
     • Trần Trung Nhĩ

      Chức vụ: Chủ tịch HCCB xã

      SĐT: 0988124240

    2. Hội phụ nữ
     • Vũ Thị Thự

      Chức vụ: Chủ tịch HPN xã

      SĐT: 0868631557

     • Vũ Thị Mịn

      Chức vụ: Phó CTHPN xã

      SĐT: 0376853168

    3. Hội nông dân xã
     • Vũ Xuân Mong

      Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân

      SĐT: 0388296938

     • Phạm Văn Nhự

      Chức vụ: Phó CTHND xã

      SĐT: 0983051912

    4. Đoàn thanh niên
     • Nguyễn Văn Long

      Chức vụ: Bí Thư Đoàn xã

      SĐT: 0978911768

   2. Ban tư pháp – hộ tịch
    • Trần Đình Trọng

     Chức vụ: Công chức tư pháp - HT

     SĐT: 0865923746

    1. Ban văn hóa – xã hội
     • Trần Thị Gấm

      Chức vụ: Cán bộ văn hóa

      SĐT: 0977388451

    2. Ban Công an xã
     • Nguyễn Trọng Vinh

      Chức vụ: Trưởng CA

      SĐT: 0948201363

     • Trần Đình Cường

      Chức vụ: Phó Trưởng CA

      SĐT: 0387135114

    3. Ban địa chính - xây dựng
     • Phùng Viết Tuấn

      Chức vụ: Công chức địa chính XD-GT-CT

      SĐT: 0984564479

    4. Văn phòng – thống kê
     • Trần Quang Chinh

      Chức vụ: Văn Phòng Nội vụ UBND xã thống kê

      SĐT: 0973257874

    5. Trạm y tế xã
     • Trần Thế Viển

      Chức vụ: Trưởng trạm Y tế xã

      SĐT: 0985248593

     • Vũ Thị Thơ

      Chức vụ: Nhân viên trạm y tế

      SĐT: 0977791877

     • Nguyễn Thị Hiền

      Chức vụ: Nhân viên trạm y tế

      SĐT: 0974563922

     • Nguyễn Thị Loan

      Chức vụ: Nhân viên trạm y tế

      SĐT: 0982580028

     • Trần Thị Thủy

      Chức vụ: Nhân viên trạm y tế

      SĐT: 0977188245

    6. Ban tài chính - kế toán
     • Nguyễn Đăng Huỳnh

      Chức vụ: Kế toán NSX

      SĐT: 0967192699

    7. Văn Phòng nội vụ
     • Trần Quang Chinh

      Chức vụ: Văn phòng UBND xã

      SĐT: 0973257874

    8. Ban thương binh- xã hội
     • Vũ Thị Kim Tho

      Chức vụ: Công chức TBXH

      SĐT: 0989611586

    9. BCH quân sự xã
     • Bùi Văn Lỵ

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự xã

      SĐT: 0383981588

   3. Thôn Phong lai
    • Ngô Văn Huề

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Phong lai

     SĐT: 0912467568

    • Nguyễn văn Ngợi

     Chức vụ: Trưởng thôn Phong lai

     SĐT: 0345969356

    1. Thôn Lạc Thiện
     • Trần Văn Thế

      Chức vụ: Trưởng thôn thôn Lạc Thiện

      SĐT: 0389329235

     • Trần Văn Quý

      Chức vụ: Phó thôn thôn Lạc Thiện

     • Vũ Thị Lành

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0393294519

    2. Thôn Vũ Xá
     • Vũ Thị Ngát

      Chức vụ: Trưởng thôn thôn Vũ Xá

      SĐT: 0975934100

     • Đặng Quốc Tuấn

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0982287466

    3. Thôn Văn Hải
     • Trần Văn Bản

      Chức vụ: Trưởng thôn thôn Văn Hải

      SĐT: 0906075903

     • Trần Văn Phượng

      Chức vụ: Bĩ thư chi bộ

      SĐT: 0974887074

   4. HTXDVNN
    • Vũ Văn Ruyện

     Chức vụ: GĐHTXDVNN

     SĐT: 0989188362

    • Bùi Văn Thông

     Chức vụ: Phó GĐHTXDVNN

     SĐT: 0983356870

    1. Quỹ Tín Dụng
     • Vũ Thị Mơ

      Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND xã

      SĐT: 0976219101

    2. Trạm y tế xã
     • Trần Thế Viển

      Chức vụ: Trạm trưởng tram y tế xã

      SĐT: 0985248593