THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
19/06/2024
KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 16/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về vận động nhân dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn xã.
19/06/2024
QUYẾT ĐỊNH V/V thành lập tổ công tác thực hiện chỉ thị số 24/CT-HU ngày 16/ 04/ 2024 của Ban thường vụ huyện ủy Tiền Hải về vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn xã
19/06/2024
QUYẾT ĐỊNH V/V thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 24/CT-HU ngày 16/04/2024 của Ban thường vụ huyện ủy Tiền Hải về vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn xã
17/06/2024
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành; Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn huyện Tiền Hải. Căn cứ Quyết định số 19b/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Đông Phong. Theo đề nghị của Văn phòng –thống kê UBND xã Đông Phong, QUYẾT ĐỊNH
17/06/2024
Căn cứ luật số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 luật tổ chức chính quyền Địa phương. Căn cứ Luật số 47/2019 QH 14 ngày 22/11/2019 sửa đổi bổ xung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền Địa phương Căn cứ vào thông tư số 41/2020/TT-BQP ngày 31/3/2020 của bộ trưởng bộ quốc phòng, nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ . Thực hiện hướng dẫn số 513/HD-BCH ngày 06/6/2024 của hội đồng cung cấp phòng thủ huyện Tiền Hải. Về thành phần tham gia và quy chế hoạt động của ban hậu cần-kỹ thuật nhân dân xã . Xét đề nghị của chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự xã Đông Phong. QUYẾT ĐỊNH
17/06/2024
Thực hiện Công văn số 1057/CV-UBND ngày 07/06/2024 của UBND huyện Tiền Hải về việc báo cáo kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Đông Phong báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm như sau:
08/06/2024
QUYÉT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình
05/06/2024
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2024
29/05/2024
BÀI TUYÊN TRUYỀN   Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 16/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về vận động nhân dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn xã.
29/05/2024
KẾ HOẠCH( DỰ THẢO ) Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 16/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về vận động nhân dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn xã.