HỢP ĐỒNG MÁY GẶT
Ngày 06/06/2023

HỢP ĐỒNG MÁY GẶT

   ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHONG

 
 
 

 Số: ....../HĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MÁY GẶT

 

Căn cứ Bộ Luật dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ  kế hoạch của UBND xã Đông Phong về tiến độ thu hoạch lúa và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và thời vụ thu hoạch lúa xuân 2023 trên địa bàn xã Đông Phong.

Hôm nay, hồi 15 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2023 tại trụ sở UBND xã Đông Phong, chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO THÔN (gọi tắt là Bên A):

    Người đại diện:

- Ông: Trần Văn Thế  Chức vụ: Trưởng thôn Lạc Thiện xã Đông Phong.

- Địa chỉ: Thôn Lạc Thiện xã Đông Phong, Tiền Hải, Thái Bình.

- Số điện thoại: 0389329235.

         II. ĐẠI DIỆN CHỦ MÁY GẶT BÊN THI CÔNG (gọi tắt là Bên B):

    Người đại diện:

- Ông : Nguyễn Văn Công: Chủ máy gặt

- Số điện thoại: ............................................

- Địa chỉ: Thôn Lạc Thiện xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Sau khi bàn bạc và thoả thuận hai bên thống nhất ký hợp đồng nhận thu hoạch lúa xuân 2023 theo diện tích phân bổ của trưởng thôn.

Điều khoản thực hiện:

     1. Khi đưa máy găt tới hoạt động trên địa bàn thôn sẽ chịu sự điều hành của cơ sở thôn, không tranh giành diện tích dẫn đến mất an ninh trật tự, thống nhất thu tiền với một mức giá chung là : 120.000 đồng   trên 1 sào ruộng trên một vụ như đã họp tại hội nghị.

     2. Cam kết khi di chuyển xuống các thửa ruộng phải có cầu, ván bắc xuống ruộng để đảm bảo hệ thống bờ vùng, bờ thửa và chân khay,  không bị hư hại, không tự ý đào xẻ đường để cho máy gặt lên, xuống.

     3. Thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, không đưa máy gặt hoạt động ngoài khu vực cánh đồng mình được phân chia và phải chịu trách nhiệm với những diện tích lúa gặt muộn của vùng mình đã ký kết hợp đồng nếu không theo đề nghị của trưởng thôn UBND xã sẽ trích từ số tiền đặt cọc để thuê máy khác thu hoạch cho nhân dân

   ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHONG

 
 
 

 Số: ....../HĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MÁY GẶT

 

Căn cứ Bộ Luật dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ  kế hoạch của UBND xã Đông Phong về tiến độ thu hoạch lúa và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và thời vụ thu hoạch lúa xuân 2023 trên địa bàn xã Đông Phong.

Hôm nay, hồi 15 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2023 tại trụ sở UBND xã Đông Phong, chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO THÔN (gọi tắt là Bên A):

    Người đại diện:

- Ông: Trần Văn Thế  Chức vụ: Trưởng thôn Lạc Thiện xã Đông Phong.

- Địa chỉ: Thôn Lạc Thiện xã Đông Phong, Tiền Hải, Thái Bình.

- Số điện thoại: 0389329235.

         II. ĐẠI DIỆN CHỦ MÁY GẶT BÊN THI CÔNG (gọi tắt là Bên B):

    Người đại diện:

- Bà : Hà Thị Lan: Chủ máy gặt

- Số điện thoại: 0976765887

- Địa chỉ: Thôn Lạc Thiện xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Sau khi bàn bạc và thoả thuận hai bên thống nhất ký hợp đồng nhận thu hoạch lúa xuân 2023 theo diện tích phân bổ của trưởng thôn.

Điều khoản thực hiện:

     1. Khi đưa máy găt tới hoạt động trên địa bàn thôn sẽ chịu sự điều hành của cơ sở thôn, không tranh giành diện tích dẫn đến mất an ninh trật tự, thống nhất thu tiền với một mức giá chung là : 120.000 đồng   trên 1 sào ruộng trên một vụ như đã họp tại hội nghị.

     2. Cam kết khi di chuyển xuống các thửa ruộng phải có cầu, ván bắc xuống ruộng để đảm bảo hệ thống bờ vùng, bờ thửa và chân khay,  không bị hư hại, không tự ý đào xẻ đường để cho máy gặt lên, xuống.

     3. Thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, không đưa máy gặt hoạt động ngoài khu vực cánh đồng mình được phân chia và phải chịu trách nhiệm với những diện tích lúa gặt muộn của vùng mình đã ký kết hợp đồng nếu không theo đề nghị của trưởng thôn UBND xã sẽ trích từ số tiền đặt cọc để thuê máy khác thu hoạch cho nhân dân

   ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHONG

 
 
 

 Số: ....../HĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MÁY GẶT

 

Căn cứ Bộ Luật dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ  kế hoạch của UBND xã Đông Phong về tiến độ thu hoạch lúa và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và thời vụ thu hoạch lúa xuân 2023 trên địa bàn xã Đông Phong.

Hôm nay, hồi 15 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2023 tại trụ sở UBND xã Đông Phong, chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO THÔN (gọi tắt là Bên A):

     Người đại diện:

- Ông: Nguyễn Văn Ngợi  Chức vụ: Trưởng thôn Phong Lai xã Đông Phong.

- Địa chỉ: Thôn Phong Lai xã Đông Phong, Tiền Hải, Thái Bình.

- Số điện thoại: 0345969356.

          II. ĐẠI DIỆN CHỦ MÁY GẶT BÊN THI CÔNG (gọi tắt là Bên B):

     Người đại diện:

- Ông : Nguyễn Văn Nghinh: Chủ máy gặt

- Số điện thoại: 0974594786

- Địa chỉ: Thôn Phong Lai xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Sau khi bàn bạc và thoả thuận hai bên thống nhất ký hợp đồng nhận thu hoạch lúa xuân 2023 theo diện tích phân bổ của trưởng thôn.

     Điều khoản thực hiện:

     1. Khi đưa máy găt tới hoạt động trên địa bàn thôn sẽ chịu sự điều hành của cơ sở thôn, không tranh giành diện tích dẫn đến mất an ninh trật tự, thống nhất thu tiền với một mức giá chung là : 120.000 đồng   trên 1 sào ruộng trên một vụ như đã họp tại hội nghị.

     2. Cam kết khi di chuyển xuống các thửa ruộng phải có cầu, ván bắc xuống ruộng để đảm bảo hệ thống bờ vùng, bờ thửa và chân khay,  không bị hư hại, không tự ý đào xẻ đường để cho máy gặt lên, xuống.

     3. Thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, không đưa máy gặt hoạt động ngoài khu vực cánh đồng mình được phân chia và phải chịu trách nhiệm với những diện tích lúa gặt muộn của vùng mình đã ký kết hợp đồng nếu không theo đề nghị của trưởng thôn UBND xã sẽ trích từ số tiền đặt cọc để thuê máy khác thu hoạch cho nhân dân

   ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHONG

 
 
 

 Số: ....../HĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MÁY GẶT

 

Căn cứ Bộ Luật dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ  kế hoạch của UBND xã Đông Phong về tiến độ thu hoạch lúa và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và thời vụ thu hoạch lúa xuân 2023 trên địa bàn xã Đông Phong.

Hôm nay, hồi 15 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2023 tại trụ sở UBND xã Đông Phong, chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO THÔN (gọi tắt là Bên A):

     Người đại diện:

- Ông: Nguyễn Văn Ngợi  Chức vụ: Trưởng thôn Phong Lai xã Đông Phong.

- Địa chỉ: Thôn Phong Lai xã Đông Phong, Tiền Hải, Thái Bình.

- Số điện thoại: 0345969356.

          II. ĐẠI DIỆN CHỦ MÁY GẶT BÊN THI CÔNG (gọi tắt là Bên B):

     Người đại diện:

- Ông : Nguyễn Văn Công: Chủ máy gặt

- Số điện thoại: ..........................................

- Địa chỉ: Thôn Phong Lai xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Sau khi bàn bạc và thoả thuận hai bên thống nhất ký hợp đồng nhận thu hoạch lúa xuân 2023 theo diện tích phân bổ của trưởng thôn.

      Điều khoản thực hiện:

     1. Khi đưa máy găt tới hoạt động trên địa bàn thôn sẽ chịu sự điều hành của cơ sở thôn, không tranh giành diện tích dẫn đến mất an ninh trật tự, thống nhất thu tiền với một mức giá chung là : 120.000 đồng   trên 1 sào ruộng trên một vụ như đã họp tại hội nghị.

     2. Cam kết khi di chuyển xuống các thửa ruộng phải có cầu, ván bắc xuống ruộng để đảm bảo hệ thống bờ vùng, bờ thửa và chân khay,  không bị hư hại, không tự ý đào xẻ đường để cho máy gặt lên, xuống.

     3. Thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, không đưa máy gặt hoạt động ngoài khu vực cánh đồng mình được phân chia và phải chịu trách nhiệm với những diện tích lúa gặt muộn của vùng mình đã ký kết hợp đồng nếu không theo đề nghị của trưởng thôn UBND xã sẽ trích từ số tiền đặt cọc để thuê máy khác thu hoạch cho nhân dân

   ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHONG

 
 
 

 Số: ....../HĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MÁY GẶT

 

Căn cứ Bộ Luật dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ  kế hoạch của UBND xã Đông Phong về tiến độ thu hoạch lúa và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và thời vụ thu hoạch lúa xuân 2023 trên địa bàn xã Đông Phong.

Hôm nay, hồi 15 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2023 tại trụ sở UBND xã Đông Phong, chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO THÔN (gọi tắt là Bên A):

     Người đại diện:

- Bà: Vũ Thị Ngát  Chức vụ: Trưởng thôn Vũ Xá xã Đông Phong.

- Địa chỉ: Thôn Vũ Xá xã Đông Phong, Tiền Hải, Thái Bình.

- Số điện thoại: 0345969356.

          II. ĐẠI DIỆN CHỦ MÁY GẶT BÊN THI CÔNG (gọi tắt là Bên B):

     Người đại diện:

- Ông : Đặng Văn Thủy: Chủ máy gặt

- Số điện thoại: 0388375212

- Địa chỉ: Thôn Vũ Xá xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Sau khi bàn bạc và thoả thuận hai bên thống nhất ký hợp đồng nhận thu hoạch lúa xuân 2023 theo diện tích phân bổ của trưởng thôn.

      Điều khoản thực hiện:

     1. Khi đưa máy găt tới hoạt động trên địa bàn thôn sẽ chịu sự điều hành của cơ sở thôn, không tranh giành diện tích dẫn đến mất an ninh trật tự, thống nhất thu tiền với một mức giá chung là : 120.000 đồng   trên 1 sào ruộng trên một vụ như đã họp tại hội nghị.

     2. Cam kết khi di chuyển xuống các thửa ruộng phải có cầu, ván bắc xuống ruộng để đảm bảo hệ thống bờ vùng, bờ thửa và chân khay,  không bị hư hại, không tự ý đào xẻ đường để cho máy gặt lên, xuống.

     3. Thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, không đưa máy gặt hoạt động ngoài khu vực cánh đồng mình được phân chia và phải chịu trách nhiệm với những diện tích lúa gặt muộn của vùng mình đã ký kết hợp đồng nếu không theo đề nghị của trưởng thôn UBND xã sẽ trích từ số tiền đặt cọc để thuê máy khác thu hoạch cho nhân dân

   ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHONG

 
 
 

 Số: ....../HĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MÁY GẶT

 

Căn cứ Bộ Luật dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ  kế hoạch của UBND xã Đông Phong về tiến độ thu hoạch lúa và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và thời vụ thu hoạch lúa xuân 2023 trên địa bàn xã Đông Phong.

Hôm nay, hồi 15 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2023 tại trụ sở UBND xã Đông Phong, chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO THÔN (gọi tắt là Bên A):

     Người đại diện:

- Bà: Vũ Thị Ngát  Chức vụ: Trưởng thôn Vũ Xá xã Đông Phong.

- Địa chỉ: Thôn Vũ Xá xã Đông Phong, Tiền Hải, Thái Bình.

- Số điện thoại: 0345969356.

          II. ĐẠI DIỆN CHỦ MÁY GẶT BÊN THI CÔNG (gọi tắt là Bên B):

     Người đại diện:

- Ông : Đặng Văn Hiển: Chủ máy gặt

- Số điện thoại: 0967268426

- Địa chỉ: Thôn Vũ Xá xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Sau khi bàn bạc và thoả thuận hai bên thống nhất ký hợp đồng nhận thu hoạch lúa xuân 2023 theo diện tích phân bổ của trưởng thôn.

      Điều khoản thực hiện:

     1. Khi đưa máy găt tới hoạt động trên địa bàn thôn sẽ chịu sự điều hành của cơ sở thôn, không tranh giành diện tích dẫn đến mất an ninh trật tự, thống nhất thu tiền với một mức giá chung là : 120.000 đồng   trên 1 sào ruộng trên một vụ như đã họp tại hội nghị.

     2. Cam kết khi di chuyển xuống các thửa ruộng phải có cầu, ván bắc xuống ruộng để đảm bảo hệ thống bờ vùng, bờ thửa và chân khay,  không bị hư hại, không tự ý đào xẻ đường để cho máy gặt lên, xuống.

     3. Thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, không đưa máy gặt hoạt động ngoài khu vực cánh đồng mình được phân chia và phải chịu trách nhiệm với những diện tích lúa gặt muộn của vùng mình đã ký kết hợp đồng nếu không theo đề nghị của trưởng thôn UBND xã sẽ trích từ số tiền đặt cọc để thuê máy khác thu hoạch cho nhân dân

   ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHONG

 
 
 

 Số: ....../HĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MÁY GẶT

 

Căn cứ Bộ Luật dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ  kế hoạch của UBND xã Đông Phong về tiến độ thu hoạch lúa và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và thời vụ thu hoạch lúa xuân 2023 trên địa bàn xã Đông Phong.

Hôm nay, hồi 15 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2023 tại trụ sở UBND xã Đông Phong, chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO THÔN (gọi tắt là Bên A):

     Người đại diện:

- Ông: Trần Văn Bốn  Chức vụ: Trưởng thôn Văn Hải xã Đông Phong.

- Địa chỉ: Thôn Văn Hải xã Đông Phong, Tiền Hải, Thái Bình.

- Số điện thoại: 0982024649.

          II. ĐẠI DIỆN CHỦ MÁY GẶT BÊN THI CÔNG (gọi tắt là Bên B):

     Người đại diện:

- Ông : Bùi Văn Sửu: Chủ máy gặt

- Số điện thoại: 0357299789

- Địa chỉ: Thôn Văn Hải xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Sau khi bàn bạc và thoả thuận hai bên thống nhất ký hợp đồng nhận thu hoạch lúa xuân 2023 theo diện tích phân bổ của trưởng thôn.

      Điều khoản thực hiện:

     1. Khi đưa máy găt tới hoạt động trên địa bàn thôn sẽ chịu sự điều hành của cơ sở thôn, không tranh giành diện tích dẫn đến mất an ninh trật tự, thống nhất thu tiền với một mức giá chung là : 120.000 đồng   trên 1 sào ruộng trên một vụ như đã họp tại hội nghị.

     2. Cam kết khi di chuyển xuống các thửa ruộng phải có cầu, ván bắc xuống ruộng để đảm bảo hệ thống bờ vùng, bờ thửa và chân khay,  không bị hư hại, không tự ý đào xẻ đường để cho máy gặt lên, xuống.

     3. Thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, không đưa máy gặt hoạt động ngoài khu vực cánh đồng mình được phân chia và phải chịu trách nhiệm với những diện tích lúa gặt muộn của vùng mình đã ký kết hợp đồng nếu không theo đề nghị của trưởng thôn UBND xã sẽ trích từ số tiền đặt cọc để thuê máy khác thu hoạch cho nhân dân

   ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHONG

 
 
 

 Số: ....../HĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MÁY GẶT

 

Căn cứ Bộ Luật dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ  kế hoạch của UBND xã Đông Phong về tiến độ thu hoạch lúa và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và thời vụ thu hoạch lúa xuân 2023 trên địa bàn xã Đông Phong.

Hôm nay, hồi 15 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2023 tại trụ sở UBND xã Đông Phong, chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO THÔN (gọi tắt là Bên A):

     Người đại diện:

- Ông: Trần Văn Bốn  Chức vụ: Trưởng thôn Văn Hải xã Đông Phong.

- Địa chỉ: Thôn Văn Hải xã Đông Phong, Tiền Hải, Thái Bình.

- Số điện thoại: 0982024649.

          II. ĐẠI DIỆN CHỦ MÁY GẶT BÊN THI CÔNG (gọi tắt là Bên B):

     Người đại diện:

- Ông : Bùi Văn Huấn: Chủ máy gặt

- Số điện thoại: 0349797282

- Địa chỉ: Thôn Văn Hải xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Sau khi bàn bạc và thoả thuận hai bên thống nhất ký hợp đồng nhận thu hoạch lúa xuân 2023 theo diện tích phân bổ của trưởng thôn.

      Điều khoản thực hiện:

     1. Khi đưa máy găt tới hoạt động trên địa bàn thôn sẽ chịu sự điều hành của cơ sở thôn, không tranh giành diện tích dẫn đến mất an ninh trật tự, thống nhất thu tiền với một mức giá chung là : 120.000 đồng   trên 1 sào ruộng trên một vụ như đã họp tại hội nghị.

     2. Cam kết khi di chuyển xuống các thửa ruộng phải có cầu, ván bắc xuống ruộng để đảm bảo hệ thống bờ vùng, bờ thửa và chân khay,  không bị hư hại, không tự ý đào xẻ đường để cho máy gặt lên, xuống.

     3. Thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, không đưa máy gặt hoạt động ngoài khu vực cánh đồng mình được phân chia và phải chịu trách nhiệm với những diện tích lúa gặt muộn của vùng mình đã ký kết hợp đồng nếu không theo đề nghị của trưởng thôn UBND xã sẽ trích từ số tiền đặt cọc để thuê máy khác thu hoạch cho nhân dân

   ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHONG

 
 
 

 Số: ....../HĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MÁY GẶT

 

Căn cứ Bộ Luật dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ  kế hoạch của UBND xã Đông Phong về tiến độ thu hoạch lúa và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và thời vụ thu hoạch lúa xuân 2023 trên địa bàn xã Đông Phong.

Hôm nay, hồi 15 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2023 tại trụ sở UBND xã Đông Phong, chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO THÔN (gọi tắt là Bên A):

     Người đại diện:

- Ông: Trần Văn Bốn  Chức vụ: Trưởng thôn Văn Hải xã Đông Phong.

- Địa chỉ: Thôn Văn Hải xã Đông Phong, Tiền Hải, Thái Bình.

- Số điện thoại: 0982024649.

          II. ĐẠI DIỆN CHỦ MÁY GẶT BÊN THI CÔNG (gọi tắt là Bên B):

     Người đại diện:

- Bà : Nguyễn Thị Thuận: Chủ máy gặt

- Số điện thoại: 0972399059

- Địa chỉ: Thôn Văn Hải xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Sau khi bàn bạc và thoả thuận hai bên thống nhất ký hợp đồng nhận thu hoạch lúa xuân 2023 theo diện tích phân bổ của trưởng thôn.

Điều khoản thực hiện:

     1. Khi đưa máy găt tới hoạt động trên địa bàn thôn sẽ chịu sự điều hành của cơ sở thôn, không tranh giành diện tích dẫn đến mất an ninh trật tự, thống nhất thu tiền với một mức giá chung là : 120.000 đồng   trên 1 sào ruộng trên một vụ như đã họp tại hội nghị.

     2. Cam kết khi di chuyển xuống các thửa ruộng phải có cầu, ván bắc xuống ruộng để đảm bảo hệ thống bờ vùng, bờ thửa và chân khay,  không bị hư hại, không tự ý đào xẻ đường để cho máy gặt lên, xuống.

     3. Thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, không đưa máy gặt hoạt động ngoài khu vực cánh đồng mình được phân chia và phải chịu trách nhiệm với những diện tích lúa gặt muộn của vùng mình đã ký kết hợp đồng nếu không theo đề nghị của trưởng thôn UBND xã sẽ trích từ số tiền đặt cọc để thuê máy khác thu hoạch cho nhân dân

   ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHONG

 
 
 

 Số: ....../HĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MÁY GẶT

 

Căn cứ Bộ Luật dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ  kế hoạch của UBND xã Đông Phong về tiến độ thu hoạch lúa và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và thời vụ thu hoạch lúa xuân 2023 trên địa bàn xã Đông Phong.

Hôm nay, hồi 15 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2023 tại trụ sở UBND xã Đông Phong, chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO THÔN (gọi tắt là Bên A):

     Người đại diện:

- Ông: Trần Văn Bốn  Chức vụ: Trưởng thôn Văn Hải xã Đông Phong.

- Địa chỉ: Thôn Văn Hải xã Đông Phong, Tiền Hải, Thái Bình.

- Số điện thoại: 0982024649.

          II. ĐẠI DIỆN CHỦ MÁY GẶT BÊN THI CÔNG (gọi tắt là Bên B):

     Người đại diện:

- Ông : Vũ Văn Diễn: Chủ máy gặt

- Số điện thoại: 0358301240

- Địa chỉ: Thôn Văn Hải xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Sau khi bàn bạc và thoả thuận hai bên thống nhất ký hợp đồng nhận thu hoạch lúa xuân 2023 theo diện tích phân bổ của trưởng thôn.

      Điều khoản thực hiện:

     1. Khi đưa máy găt tới hoạt động trên địa bàn thôn sẽ chịu sự điều hành của cơ sở thôn, không tranh giành diện tích dẫn đến mất an ninh trật tự, thống nhất thu tiền với một mức giá chung là : 120.000 đồng   trên 1 sào ruộng trên một vụ như đã họp tại hội nghị.

     2. Cam kết khi di chuyển xuống các thửa ruộng phải có cầu, ván bắc xuống ruộng để đảm bảo hệ thống bờ vùng, bờ thửa và chân khay,  không bị hư hại, không tự ý đào xẻ đường để cho máy gặt lên, xuống.

     3. Thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, không đưa máy gặt hoạt động ngoài khu vực cánh đồng mình được phân chia và phải chịu trách nhiệm với những diện tích lúa gặt muộn của vùng mình đã ký kết hợp đồng nếu không theo đề nghị của trưởng thôn UBND xã sẽ trích từ số tiền đặt cọc để thuê máy khác thu hoạch cho nhân dân

(trong trường hợp máy gặt của chủ hợp đồng đăng ký do bị hỏng không đảm bảo tiến độ thu hoạch lúa, thì chủ máy gặt phải có kế hoạch điều máy khác tới).

      4.  Sau khi đã thu hoạch xong và chuyển máy đi nơi khác phải báo với cơ sở thôn sở tại để kiểm tra lại hệ thống đường giao thông, bờ sông, bờ kênh mương và tường xây chân bờ vùng nếu phát hiện hư hỏng thì phải có trách nhiệm bồi hoàn mới được thanh lý hợp đồng đưa máy đi nơi khác .

       5. Để đảm bảo cho việc thực hiện tốt kế hoạch thu hoạch lúa của thôn đã hợp đồng chủ máy gặt nộp tiền đặt cọc là  5.000.000đ  (năm triệu đồng)  cho UBND xã giữ để đảm bảo nội dung hợp đồng trong quá trình thu hoạch lúa xuân.

      - Thời gian thực hiện: từ ngày 05 tháng 06 năm 2023 đến khi thu hoạch xong

        Nếu vi phạm các điều cam kết nêu trên , các bên chịu mọi hình thức xử phạt theo quy định của địa phương.

 

  ĐẠI DIỆN CHỦ MÁY

                Bên B

 

                  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ THÔN

                                 Bên A

 

 

 

 

 

                                             XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

                                                                            T/M UBND XÃ

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 40
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác